Psikolojik testler; tanı amaçlı kullanılmanın yanısıra psikolojik araştırmalar, meslek seçimi, işe giriş, performans değerlendirme ve endüstrinin birçok farklı alanına yayılarak oldukça geniş bir yelpazede etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Psikolojik testler; fiziksel bir özellik (kan değeri v.b.) ya da durumun (sıcaklık v.b.) doğrudan ölçümünü sağlayamadığından, uyarıcılara (tepki verilmesine sebep olan, içsel ya da dışsal etken, olay ya da durum) verilen cevapların standart ve objektif birer ölçümü olarak değerlendirilmelidir. Testler aynı kişinin farklı durumlar karşısındaki tepkilerini ya da diğer kişilerle arasındaki farkları karşılaştırma ve yorumlama imkanı sunmaktadır.

Bireylerin duygu, düşünce, zeka, ilgi, tutum, değer, kişilik özellikleri, bilişsel becerileri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla uygulanmaktadır.      Aynı zamanda kişileri her yönüyle kısa zamanda değerlendirebilmeye, tanımaya ve bireyin de kendisini tanımasına, psikolojik durumunu anlamasına olanak sağlamaktadır.

GELİŞİM TESTLERİ

AGTE (0-6 YAŞ gelişim tarama envanteri)

0 – 6 yaş bebek ve danışanlara uygulanmaktadır. Bilişsel gelişimi; kaba motor, ince motor, sosyal beceri-öz bakım, dil-bilişsel gelişim olmak üzere dört temel alanda ölçmektedir. Ebeveynlere uygulanan ve başvuru yaşına göre çocuğa da bazı görevlerin verildiği bir gelişim değerlendirme testidir.

Metropolitan okul olgunluğu testi

5 – 7 yaş arası okula başlayacak danışanlara uygulanmaktadır. Kelime anlamı, eşleştirme, sayı, cümle, kopya etme gibi alt boyutları ölçmektedir. Bilişsel gelişimi değerlendirip, çocukların okula ve okul yaşamının getireceği sorumluluklara hazır olup olmadıklarını tespit etme amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca, aileye çocuğun hangi alanlarda gelişiminin desteklenmesi gerektiği hususunda bilgilendirme sağlar ve tavsiyelerde bulunulur.

Peabody Resim-Kelime Testi

2 – 12 yaş arası danışanlara uygulanmaktadır. Çocukların alıcı dil yaşlarını, kelime bilgilerini ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testtir. Konuşmak güçlüğü çeken ya da hiç konuşmayan çocuklara rahatlıkla uygulanabilen bir testtir. Test; resimlerle kelime (kavram) gelişimini saptamayı amaçlayan sorulardan oluşmaktadır. Test sonucuna göre dil gelişimiyle ilgili önlem alınması ya da önerilen çeşitli yollarla dil becerilerinin zenginleştirilmesi sağlanır.

Kent EGY Gelişim Testi

6 – 14 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Bazı özel durumlarda zeka geriliği düşünülen yetişkinlere uygulanabilmektedir. Danışanın sözel performans zekasını ölçmektedir.

GESELL

3 – 10 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Duyu-motor, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçen bir performans değerlendirme testidir. Okul öncesi dönemde uygulanması daha sağlıklı sonuçlar alınmasına katkı sağlar. Fiziksel ve biyolojik gelişimin izlenmesi, çocuğun bulunduğu yaşa ait davranışları yapıp yapmadığı gibi genel gelişim süreçlerinin incelenmesi sonrasında çocuğun gelişiminde herhangi bir problem olup olmadığı ile ilgili bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlayan, gelişim düzeylerinin tespiti amacıyla uygulanan bir objektif gelişim testidir.

Denver

0 – 6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Ebeveynlere uygulanan ve başvuru yaşına göre çocuğa da bazı görevlerin verildiği bir gelişim değerlendirme testidir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilirken, çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir.

Sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları belirlemek, kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptamak ve riskli bebekleri izleme amacı ile kullanılır. Annebabaya gelişim konusunda bilgi sağlayıp önerilerde bulunurken, tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların eğitim programını oluşturmakta yararlı olur. Olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.

Portage

0 – 6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Çocukların gelişimsel (fiziksel, zihinsel, işitsel, götsel) olarak değerlendirilmesi ve buna yönelik bir plan hazırlanması amacıyla uygulanır.

Portage Erken Eğitim Kılavuzu Gelişim Ölçeği, Kullanım Kılavuzu ve Etkinlik Önerileri Kılavuzundan olmak üzere üç modülden oluşmaktadır.

Portage yaklaşımına göre aileler çocukların en iyi öğretmenidir ve çocuk ne kadar erken desteklenirse maksimum kapasitesine o kadar çabuk ulaşabilir.

Brigance

0-7 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Çocukların gelişimsel olarak taranması ve öğretmenlere (eğitimcilere) yol göstermek amacıyla uygulanır. Diğer gelişim testlerinden farklı olarak; uzman gözlemi, aile görüşmesi ve çocuğun performansı ölçülerek, bir arada değerlendirilerek sonuç yazılır. Çocukla ilgili dil, psiko-motor, özbakım becerileri, sosyal – duygusal ve bilişsel alanda bilgi verir. Okula hazır bulunuşluluğu ve başarısı için gerekli erken dönem çocukluk becerilerine odaklanır.

Psiko-Motor Beceri Gelişim Testi

3 yaştan itibaren uygulanmaktadır.
Danışanın ince-motor, kaba-motor ve ince-kaba motor uyumu olmak üzere üç temel alanda psiko-motor gelişimini, denge koordinasyon becerilerini ölçmektedir.

YETENEK VE İLGİ TESTLERİ

Kuder İlgi Envanteri

13 yaştan itibaren ve daha çok lise öğrencilerine uygulanır.

Mesleki eğilimi ölçen bir envanterdir.

Bireyin sadece bir mesleğe olan ilgilisini değil, genel bir meslek alanına olan ilgisini belirler. Bu mesleki alanlar şunlardır: Açık alan, el işi, hesaplama, bilim, ikna, sanat, edebiyat, müzik, sosyal ve büro. Üçerli gruplandırılmış 504 maddeden oluşan envanterde herhangi bir süreye sınırlaması yoktur.

Kariyer Eğilim Testi

13 yaştan itibaren ve daha çok lise öğrencilerine uygulanır.

İlgi alanlarıyla en uyumlu olan kariyer alanlarını keşfetmeye yardımcı olan bir testtir. 126 maddeden oluşan ifadelerden genel olarak hoşlanılan alanlar belirlenmeye çalışılır.

Mesleki Yönelim Envanteri

13 yaştan itibaren ve daha çok lise öğrencilerine uygulanır.

Mesleki Yönelim Envanteri öğrencilerin yükseköğretim programlarına olan ilgi ve isteklerini belirlemeye ve öğrencilerin bu sonuçlara göre gerçekçi tercihler yapabilmesine yardımcı olur. Envanter yükseköğrenim programlarını teknik ve fen, sosyal bilimler, tıp ve sağlık, idare ve ekonomi, edebiyat ve dil, güzel sanatlar olarak 6 temel alana ayırmıştır.

Her biri 6 durumu içeren 60 madde ve 360 seçenekten meydana gelir. Her maddede verilen 6 seçenekten biri bir yönelim alanı ile ilişkilidir.

Çoklu Zeka Envanteri

7 yaştan itibaren uygulanabilmektedir. Genelde 7-11 yaş arası çocuklara tavsiye edilir.

Çoklu Zeka Envanteri öğrencilerin baskın zekalarını tespit etmek amacı ile geliştirilmiştir.

Geliştiricisi Gardner, zekaların her zaman birlikte çalıştığını ve bunun oldukça karmaşık yollarla gerçekleştiğini savunur. Örneğin; bir futbol oyuncusu düşünün. Bedensel zekayı; koşar, yakalar ve vururken, uzamsal zekayı; sahayı ve görevini tanırken, dil ve sosyal zekayı; oyun kurallarını öğrenirken ve takımıyla tartışırken paylaşırken, öze dönük zekayı; kendini değerlendirirken kullanmaktadır.

Bu envanterde; Dil bilimsel (Linguistic) Zeka, Mantık-matematiksel Zeka, Uzamsal (Spatial) Zeka, Müzikal Zeka, Bedensel-Kinestetik Zeka, Sosyal (Interpersonal) Zeka, İçsel (Intrapersonal) Zeka, Doğa (Naturalistic) Zeka olmak üzere sekiz zeka tipini temsil eden 80 soru bulunmaktadır.

Zeka türleri, rakam ve harfler ile kodlanmıştır ve öğrencinin her bir zeka ile ilgili yaptığı seçim sayıları ortaya çıkarılır. Seçim sayılarına göre öğrencinin baskın zekaları belirlenir.

Kendini Değerlendirme Envanteri

Ortaöğretimde ve yükseköğretimde alan/bölüm seçme durumunda olan öğrencilerin kişilik özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmeleri amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır.

Envanterde yirmi üç özellik tanımlanmış ve her biri için on soru olmak üzere toplam 230 soru bulunmaktadır.

Soruları gerçekçi bir tutumla yanıtlayanlar, kişilikleri hakkında oldukça nesnel bir fikir edinebilecekleri gibi, daha sonra sorularda sözü edilen durumlardaki davranışlarını daha iyi değerlendirme ve bazı özelliklerini daha da geliştirme isteği duyabileceklerdir.

Temel Yetenek Testleri

7-14 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Dil, ayırt etme, sayı ve yer kavramı olmak üzere dört alt bölümden oluşan bir yetenek testidir.

Yapılan yetenek alanları testi sonucunda “Dil Kavramı”, “Ayırt Etme Hızı”, “Sayı Kavramı” ve “Yer Kavramı” olmak üzere dört alanda değerlendirme yapılarak çocuğun Genel Yetenek Durumu ölçülmektedir.

Test sonucuna göre öğrencilerin eğitim-öğretim yaşantısında hangi dersleri almaları gerektiği, hangi derslerde ve hangi okula gittiklerinde daha başarılı olabilecekleri ortaya konarak sonuçlar ile ilgili çocuğa ve anne-babaya bilgi verilmektedir.

DİKKAT TESTLERİ

IVA - İşitsel & Görsel Dikkat ve Dürtü Kontrol Performans Testi

6 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Danışanın dikkat ve tepki/ dürtü kontrol becerilerini, işitsel & görsel olmak üzere iki temel alan ve odaklanma, hız, öngörü, iş başında kalma gibi becerilerini altı alt boyutta ölçmekle birlikte baskın kavrama yönü, dürtüselliği/ kaygı denetimi hakkında da bilgi vermektedir. Danışanı bütünsel olarak değerlendirebilmek adına aile, öğretmen, danışan ve uzman için ayrı formlara sahiptir.

Danışanın; yeteneklerini keşfetme, varsa güçlük çektiği alanları tespit etme ve dikkat eksikliği & hiperaktivite bozukluğunu değerlendirme, sürdürülebilir ve zaman içerisinde değişen performansını ölçme amaçlı kullanılmaktadır.

Burdon Dikkat Testi

10-20 yaş arası uygulanmaktadır.

Dikkat gücünü ölçmek amacıyla, dikkat eksikliği yaşayan ya da dikkatini toplamada güçlük yaşadığı düşünülen kişileri belirlemek amacıyla uygulanır. Uygulama sırasında kişinin testi yapmaya istekli ve motive olması çok önemlidir. İsteksiz yapıldığında, doğru uygulamamı sağlanmadığında dikkat güçleri de doğal olarak azalacaktır.

Frankfurter Dikkat Testi

60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanmaktadır.

Elma ve armut resimlerinden oluşan bu test; çocuğun dikkat seviyesini ölçen bir performans testidir. Farklı olan resmi bulmayla ilerleyen test, farklılıkları bulma puanı ve hızıyla ilgilidir. Okula başlayan öğrencilerde en erken 14. gün sonrasında uygulanabilir. Okula henüz yeni başlamış çocukların dikkat sorunu olup-olmadığı tespit edilmektedir. Tanı koymada tek başına yeterli değildir fakat dikkat eksikliğini belirlemede etkilidir.

D-2

9 yaştan itibaren uygulanmaktadır.
Seçici dikkat ve zihinsel konsantrasyonu ve psikomotor hızı (doğru – yanlış işaretlemelerde gösterilen performansın kalitesi) ölçmektedir.

Bender Gestalt Algı Testi

ALGI VE HAFIZA TESTLERİ

TILLS - Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi

6 ila 18 yaş arası danışanlara uygulanmaktadır.

Dil ve okur-yazarlık becerilerinin çok yönlü aynı zamanda ayrıntılı bir şekilde değerlendirilebilmesi için her yaşa özgü materyal, yönerge, farklı süre sınırları içerisinde uygulanan bir testtir.

Akıcı okuma, duyduğunu anlama, sosyal iletişim gibi geliştirilme amacı ve ölçtüğü yetenek açısından birbirinden apayrı 15 alt teste sahiptir. Dil becerileri & okur-yazarlık ile ilişkili bozuklukları analiz etmek, belirlenen bozukluğun güçlü-zayıf yanlarını ve zamanla gelişen olumlu-olumsuz değişimleri tespit etmek amacıyla geliştirilmiştir.

Dil bozuklukları, işitsel-görsel öğrenme ya da okuma-yazma güçlükleri olabileceğinden şüphelenilen ve sosyal iletişim becerilerini edinme-kullanmakta zorlanan kişilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

En az 6 ay arayla tekrar değerlendirme yapılabilir.

Yazı Yazma Becerileri ve Yazı Hız Testi

4 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Niteliksel ve niceliksel olmak üzere iki temel alanda ölçüm ve değerlendirme imkanı sunarak, en temelde danışanın (gördüklerini, şekilleri) kopyalama, becerilerini ölçmektedir.

Psiko-motor (ince & kaba), kavrama, hafıza, algılama ve kopya etme, el göz koordinasyonu, ve motivasyon becerileri ile ilgili ölçüm sağlar.

Vücut duruş şekli, sahip olunan kalem tutuş biçimi, yazma şekli (güç kontrolü: bastırarak koyu renkli, açık renkli v.s.), hizalama (çizgide kalma ve alt alta denk getirme), harfler ve kelimeler arası boşluk bırakma, harflerin boyutlandırılması, yazı hızı (yaşa -8yaş ve üstü- & cinsiyete göre değişir) gibi alanlarda değerlendirme amaçlı kullanılır. Okul performansı için oldukça önemlidir.

Gelişimsel Göz Hareketleri Testi

6 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Danışanın (gördüklerini) hızlı okuma, doğru ve hatasız okuma, okuduğunu anlama ve doğru yorumlama becerilerini ölçmektedir. Aynı zamanda danışanın varsa güçlük çektiği noktaları tespit etme amaçlı kullanılmaktadır.

Danışanın yanlış ve yavaş okumasına neden olabilecek durumların tespit edilmesinde ve iyileştirilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Görsel Hafıza Testi

4 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Danışanın gördüklerini akılda tutma becerilerini detay ve fotografik olarak iki temel boyutta ölçmektedir.

Kişinin baskın akılda tutma yöntemini tespit etmek, öne çıkarmak ve varsa akılda tutmada güçlük çektiği alanları tespit etme amaçlı kullanılmaktadır.

İşitsel Hafıza ve Ses Bilgisi Testi

4 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Danışanın (duyduklarını) doğru anlama, öğrenme, yorumlama, tamamlama ve hafızada tutma becerilerini ölçmektedir.

Sayı hafızası, kısa süreli bellek, kelime hafızası ve ilişikli akılda tutma becerileri ile birlikte fonem tanıma, ses ve hece ayırma-birleştirme gibi boyutlar hakkında alt testleri içermektedir.

Baskın öğrenme yönteminin belirlenmesi ve varsa güçlük çektiği alanları tespit etme amaçlı kullanılmaktadır.

Danışanın yanlış anlamasına ve akılda tutmasına neden olabilecek durumların tespit edilmesinde büyük önem taşımaktadır.

Görsel Algı Testi

4 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Kişinin gördüklerini öğrenme, yorumlama, hafızada tutma ve gördükleri ile ilgili akıl yürütme becerilerini ölçmektedir.

Görsel ayrıştırma-parçalara bölebilme, değişiklikleri fark edebilme, boyut ya da yön gibi özellikleri farklılaştığında da tanıyabilme ve detayları akılda tutabilme gibi boyutlar hakkında alt testleri içermektedir.

Beery Görsel Motor Entegrasyon Testi

2 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Danışanın (gördüklerini) aktarma, yorumlama ve gördükleri ile ilgili akıl yürütme becerilerini ölçmektedir. Danışanın gördüğünün (algıladığını) aktarım şeklinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve varsa güçlük çektiği alanların tespit edilmesi amaçlı kullanılmaktadır

Bender Gestalt

5-12 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Görsel algı ve görsel – motor işlevini/ koordinasyonu ölçen, 9 karttan oluşan bir performans testidir.

Motor algılama yeteneklerini ortaya koyan test; olgunluk, gerileme, duygusal uyum, fonksiyon kaybı, afazi ve nörolojik bozukluklarla ilgili de bilgi vermektedir. Ayrıca, Bender Gestalt – II Algı ve Motor Testi: Psiko-motor algı & fonksiyonları ve yakın hafızayı ölçen 4 ila 85 yaş ve üstü kişilere uygulanması uygun olan objektif bir testtir.

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Görsel algı, hafıza ve yetenekleri değerlendirme amaçlı tasarlanmıştır.

Görsel mekansal belleği ölçen bu performans testi; şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmektedir. Bunun da ötesinde, görsel belleği; görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.

Ayrıca yetişkinlerde, araştırmalarda beyin hasarları ve fonksiyon bozukluklarının klinik tanısında kullanılabilmektedir.

Frostig Görsel Algı Testi

4 – 8 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Görsel algıyı değerlendirmekle birlikte, çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını da ölçen bir olgunluk testidir.

Görsel Hareki Koordinasyon, Şekil–Zemin İlişkisi, Şekil Değişmezliği, Mekandaki Pozisyon ve Mekan İlişkileri olmak üzere beş farklı alt testten oluşmaktadır. Her alt testin uygulanabilmesi için farklı süreler belirlenmiştir.

Görsel algıyla ilgili sorunların erken dönemde saptanmasını sağlamak ve uygun akademik programlara karar vermek amacıyla kullanılır.

GİSD - Görsel, İşitsel Sayı Dizileri Testi

6 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Dikkat ile kısa-süreli bellek, görsel ve işitsel uyarıcıları dizileme yeteneği konusunda ölçüm sağlayan bir testtir.

Kısa süreli bellek puanlarının ölçülmesi için kullanılan test; çocuklarda öğrenme bozukluklarının ayırıcı tanısında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

İşitsel Sözel Alt Test, Görsel Sözel Alt Test, İşitsel Yazılı Alt Test, Görsel Yazılı Alt Testi olmak üzere dört alt testten oluşur.

PROJEKTİF TESTLER

CAT - Çocuk Algı Testi

3 – 10 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Çocukların kişilik dinamiklerini ve ebeveyn ilişkilerini analiz etmek için kullanılan bir projektif testtir.

Kişilik dinamiklerini, Ebeveyn ilişkilerini, Kardeş ilişkileri & kıskançlık durumları, Tuvalet eğitimleri, İnatçı tutumları gibi alt başlıklarda bilgi veren bir testtir.

Çocukların agresif tutumları, akran ilişkileri ve psikodinamik değişkenleri hakkında da bilgiler veren CAT; herhangi bir psikiyatrik/psikolojik bozukluğun temellerinin atılıp atılmadığını, bu yönde bir oluşumun yerleşip yerleşmediğini tespit etmek amacıyla da kullanılır.

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

4 yaştan itibaren uygulanabilmektedir.

Özellikle çocuklar için hazırlanmış olan test, yetişkinlere de bir düş gücü testi olarak uygulanabilir.

Çocuklarda sıklıkla rastlanabilen kompleks & sorunları belirlemek ve çözümlemek amacıyla kullanılan projektif bir testtir.

10 adet kısa öyküden oluşmakta ve öykülerin eksik kalan kısımlarının çocuklar tarafından tamamlanması istenilmektedir. Yararlanılan öyküler çocukların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde tasarlanmıştır.

Her öykü veya öyküdeki kahramanlar bir veya birkaç kompleksle ilgilidir. Genel olarak hikayeler; anne- baba bağlılığı, anne-baba arasındaki ilişkiyi kıskanma, kardeşlik kompleksleri, Oedipus ve Elektra kompleksleri ile ilgilidir.

Psikolojik Resim Analizi

Çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır.
Resim çizme; çocuklar ve yetişkinler için iletişimi kolaylaştıran, zenginleştiren ya da kendini ifade etmeyi güçlendiren bir araç olarak tanımlanabilir.
Özellikle çocuklar, sözel olarak ifade edemedikleri duygu ve düşüncelerini çizdikleri resimler yoluyla yansıtırlar.
Resim yolu ile birey farkında olduğu ya da olmadığı duygu ve düşüncelerini daha iyi anlayabilir ya da anlatabilir.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Testin A ve B olmak üzere 2 adet formu bulunmaktadır.

A formu 56 eksik cümleyle 8 ile 16 yaşlar arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.

B formu ise, 67 eksik cümle ile daha ileri yaşlardaki çocuklara uygulanmaktadır. Bireyin paylaşamadığı, duygu ve düşüncelerini anlamaya yönelik geliştirilmiş, kişiyi tanıma tekniklerinden biri olan projektif bir testtir. Her bir cümlenin bir davranışı temsil ettiği bir testtir.

Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayış biçimiyle, ilgilerini, tutumlarını, arzularını, beklentilerini, sıkıntılarını vb. duygu ve düşüncelerini yansıtır. Cümleler pozitif, negatif veya kelime ile alakasız nötr şekilde tamamlanabilir. Bedensel engelli kişilerin duygu ve düşüncelerinin kolaylıkla ortaya çıkmasını sağlar

Rorschach

7 yaştan itibaren uygulanabilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken nokta çocuklarla yapılan testlerin yorumlarının erişkin yorumlarından ve değerlendirmelerinden farklı olmasıdır.

Uygulanan kişinin psikolojik/psikiyatrik bir rahatsızlığı varsa bu rahatsızlığının ismi, niteliği, şiddeti, hastalığın muhtemel sebepleri, ne şekilde tedavi edilebileceği hakkında yararlı bilgiler sunmaktadır.

TAT (Tematik Algı Testi)

14 – 40 yaş arası danışanlara uygulanmaktadır.

30 resim ve 1 boş karttan oluşan projektif bir testidir.

Çatışmalar, baskın dürtüler, ilgi alanları ve güdüler gibi kişiliğin altta yatan dinamiklerinin araştırılmasına yönelik kullanılan bir testtir.

Kişilik özellikleri, kişinin duygusal çatışmaları, ego gücü vb. hususlarda ayrıntılı bilgi veren bir klinik testtir.

Sınav Kaygısı Envanteri
D-10 Resim Testi

8 yaştan itibaren uygulanabilmektedir.

Zihinsel ve duygusal yönleri içeren ve kolektif olarak da kullanılabilen bir testtir. Resim yaparken, kişinin davranışlarını gözlemek çok önemli veriler sağlayabilir. Test bitiminde çizilen kişi ve objelerin kimliği konusunda sorular ve notlar alınır. Zaman sınırı yoktur.

Terapötik Kartlar

ZEKA TESTLERİ

Good Enough Harris

4 – 12 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

İnsan figürünün evrensel ve ilgi çekici olmasından dolayı, insan figürünün seçildiği, zihin gelişiminin ölçüldüğü bir çizim testidir.

Testte, insan figüründe belirlenen 51 elemana göre çizimler değerlendirilir. Ayrıca, küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi de vermektedir.

Wais-R Zeka Testi (Yetişkinler için)

16 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Kişilerin zeka düzeylerini ve zeka puanlarını belirlemek amacıyla geliştirilen ve klinik amaçlarla kullanılan bir testtir.

Genellikle zeka geriliği olduğu şüphelenilen kişilere uygulanmakla birlikte, hiçbir sorun olmaksızın bir kişinin zeka düzeyini belirlemek amacıyla uygulanmaya uygundur.

Sözel ve performans olmak üzere iki alt bölümden oluşmaktadır.

Sözel bölüm; bireyin sözel muhakeme, ifadelendirme, sözcük dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli bellek gibi sözel becerileri ölçen alt testlerden meydana gelmektedir. Performans alt bölümü ise görsel dikkat, görsel-algısal organizasyon, üç boyutlu algılama, psiko-motor beceriler, işler bellek gibi daha çok performansa dayalı alt testlerden oluşmaktadır.

Wisc-R Zeka Testi (Çocuklar için)

6 – 16 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Sözel ve performans olarak ikiye ayrılır ve zekayı, 12 alt test aracılığı ile ölçmektedir. Zihinsel gelişimi ve çocuk & ergenlerin zeka düzeylerini-puanlarını belirlemek amacıyla geliştirilen, klinik amaçlarla kullanılan bir testtir.

Genellikle zeka geriliği olduğu şüphelenilen kişilere uygulanmakla birlikte, hiçbir sorun olmaksızın bir kişinin zeka düzeyini belirlemek amacıyla da kullanılabilir.

Alexander Testi

7 – 19 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Tahta kutulardan, boyalı küplerden çeşitli problemler çözülmesi istenen pratik yeteneğe dayalı bir zeka testidir.

Eğitimsiz kişilerde, ilkokul mezunu yetişkin danışanlarda ya da özel sınıflarda okutulması gereken çocukların tespitinde çok işe yaramaktadır.

KBIT-2

4 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Danışanın toplam zeka düzeyini; sözel & sözel olmayan(görsel/sayısal) zeka olmak üzere iki temel alanda ölçmektedir.

Porteus Labirentleri

3 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Bireylerin performans zekalarını ölçmektedir ve sözsüz uygulanabilen bir zeka testidir.

Stanford - Binet Zeka Testi

2 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir.

Çocuk & ergenlerin zeka düzey ve puanlarını belirlemek amacıyla geliştirilen, klinik amaçlarla kullanılan ilk zeka testidir.

Genellikle zeka geriliği olduğu şüphelenilen kişilere uygulanmakla birlikte, hiçbir sorun olmaksızın bir kişinin zeka düzeyini belirlemek amacıyla uygulanmaya uygundur.

R. B. Cattell 2A/ 2B/ 3A

Kültürden bağımsız, arınmış bir test olan test; bütün toplumlara uygulanabilir.

Yaş gruplarına göre farklılaşan 2A (4-7 yaş), 2B(7-14 yaş) ve 3A (14 yaş üstü) olmak üzere üç formu bulunmaktadır.

Zekayı; Seriyi tamamlama (12 madde), Tasnif (14 madde), Yerleştirme (12 madde) ve Yerleştirme (8 madde) olmak üzere dört farklı alt test, toplam 46 madde aracılığı ile ölçmektedir.

KİŞİLİK TESTLERİ

MMPI - Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri

16 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Uzun ve kısa versiyon olmak üzere ikiye ayrılan kapsamlı bir kişilik testidir.

Uzun versiyon 567 sorudan, kısa versiyon 370 sorudan oluşmaktadır.

Uygulanan kişinin kişilik özelliklerini hakkında ayrıntılı bilgi edinmek ve kişinin herhangi bir bozukluğa yatkınlığının olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır. En önemli özelliği kişilik bozukluklarını da ölçümleyebiliyor olmasıdır.

İlaveten danışmanlık veya terapi sürecinde terapist veya danışmana rehberlik etmesi amacıyla danışana uygulanması uygun ve yararlıdır.

TARAMA TESTLERİ

Davranışsal Öz-Değerlendirme Testi

6 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

8 yaşa kadar danışanın ailesi ile doldurmasına müsaade edebilir.

Çocuğun durumu net anlaması için örneklendirilmeler her yaşta yapılabilir. Danışanın olaylar karşısındaki tutumunu-yüklemesini-, iyimserlik seviyesini ölçmektedir.

Bireyi iyi ve kötü olaylar karşısında üç boyutta inceleyerek (kalıcı, yaygın, kişisel durum * iyimser, ortalama, karamsar-kötümser)kendine dair iç görüsü hakkında bilgi sahibi olmamıza, öz-mutluluk seviyesini ölçmemize yardımcı olur.

SCL-90R

6 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Bireyde olabilecek psikolojik rahatsızlıkları ve bu psikolojik rahatsızlıkların düzeyini belirlemek için kullanılan bir testtir.

Psikolojik belirti ve yakınmaları içeren 90 maddeden oluşmaktadır.

Somatizasyon, depresyon, anksiyete, fobi, düşmanlık, kişilerarası duyarlılık, obsesif kompulsif özelikler, paranoid düşünce ve psikotizmi olmak üzere 9 ayrı belirti boyutu kapsamaktadır.

Problem Tarama Envanteri

Yaş gruplarına göre farklılaşan O (orta okul öğrencileri için) ve L(lise öğrencileri için) olmak üzere iki ayrı formu bulunmaktadır.

Sağlık – beden, okul – öğretmen – ders, aile, toplumsal ilişkiler, mesleki gelecek, kişilik alanlarındaki problemlerini ortaya çıkarmak ve bu problemlerin giderilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.

Çocuk Depresyon Envanteri

6 – 17 yaş arası danışanlara uygulanmaktadır.

Uzun (27 madde) ve kısa (10 madde) versiyon olmak üzere ikiye ayrılan bir testtir. Çocuklarda depresyon düzeyini ölçmeye yarayan bir tür öz değerlendirme testidir.

Depresif ruh hali, hazsal kapasite, istem dışı işlevler, öz-değerlendirme ve kişilerarası davranışlar gibi semptomları belirleyen 27 maddelik bir testtir. Hızlı tarama gerektiğinde 10 maddeli kısa form da kullanılabilir.

Her iki formun da benzer sonuçlar verdiği bildirilirken; daha uzun olan form genellikle çocuğun semptomlarının daha sağlam bir tanımını verir.

Beck Depresyon Anketi

13 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Karakteristik tutum ve depresyon belirtilerini ölçen, 21 maddelik kendini değerlendirme ölçeğidir.

Ölçeğin 3 versiyonu bulunmaktadır.

Ölçekteki sorularda; umutsuzluk, suçluluk gibi duygusal belirtilerin yanı sıra yorgunluk, kilo kaybı gibi fiziksel belirtiler de incelenmektedir.

Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri

14 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Durumluk ve Sürekli kaygı olmak üzere 2 alt boyut, 90 maddeden oluşmaktadır.

Durumluk Kaygı Ölçeği (20 madde); Bireyin belli bir anda ve belirli koşullarda kendini nasıl hissettiğini belirler. Stres’in yoğun olduğu zamanlar durumluk kaygı seviyesinde yükselme, stres ortadan kalkınca düşme olur.

Sürekli Kaygı Ölçeği (20 madde); Kişinin kaygı yaşantısına yatkınlığıdır. Bireyin içinde bulunduğu durum ve koşullardan bağımsız olarak, genellikle kendini nasıl hissettiğini belirler. Bu tür kaygı seviyesi yüksek olan bireylerin kolaylıkla incindikleri ve karamsarlığa büründükleri görülür.

Sosyal Beceri Gelişim Testi

3 yaştan itibaren uygulanmaktadır.

Danışanın davranışlarını Sosyal & Problemli olmak üzere iki temel alan ve sorumluluk, girişkenlik, dikkat eksikliği/ hiperaktivite, içselleştirme, empati gibi onbir alt boyutta ölçmektedir. Danışanı bütünsel olarak değerlendirebilmek adına Aile, öğretmen ve danışan için ayrı formlara sahiptir.

TEST HİZMETLERİ BAŞVURU FORMU

Başvurunuzu aşağıdaki alanları doldurarak yapabilirsiniz. Uzman danışmanınız en kısa sürede size dönüş yapacaktır.

1
Değerli ziyaretçimiz Teda Psikolojiye hoş geldiniz. Aklınıza takılan her türlü sorunuzu cevaplamak için buradayız.
Başvuru sırası ve yoğunluğuna bağlı olarak en kısa sürede size dönüş yapacağız.
Sağlıklı günler dileriz. Sorunuzu yazmak için aşağıdaki butona tıklayınız.
Powered by
error: Bu sitede bulunan içerikler korunmaktadır!